Algemene voorwaarden

  • Zorg vanuit Kronenburger Psychologen valt onder de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ).
  • Kronenburger Psychologen (Kvk nummer: 66793998) is een samenwerkingsverband tussen dhr. A. Middendorp, mw. J. Tebarts en mw. N Wilbrink.
   De geleverde zorg wordt gedeclareerd uit naam van Kronenburger Psychologen (Praktijk AGB-code 94062799) bij de zorgverzekeraar.
  • Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg, heeft u een verwijzing nodig van de huisarts. Uw klachten moeten voldoen aan een classificatie volgens het DSM-V classificatiesysteem.
  • Indien wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar, gaat de factuur voor het zorgproduct direct naar uw zorgverzekeraar. Bij afwezigheid van een contract zal de factuur aan de cliënt gestuurd worden en dient u deze in te dienen bij uw zorgverzekeraar of zelf te voldoen.
  • Het is cliënt bekend dat de zorgverzekeraar ieder jaar waarin de behandeling plaatsvindt, aanspraak maakt op het eigen risico van cliënt.
  • Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden op rekeningnummer NL80INGB0007496001 tnv. Kronenburger Psychologen. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt eenmalig een herinnering gestuurd. Mocht deze na 14 dagen nog niet zijn voldaan, dan ontvangt u een aanmaning/WIKbrief. Als ook deze aanmaning na een periode van 7 dagen niet wordt voldaan, zal uw openstaande factuur uit handen worden gegeven aan incassobureau Flanderijn, incasso- en gerechtsdeurwaarders. De bijkomende kosten voortvloeiend uit het inschakelen van het incassobureau Flanderijn zullen bij u in rekening worden gebracht, inclusief BTW.
  • Bij verhindering door de cliënt worden afspraken minimaal 24 uur van tevoren op werkdagen afgezegd, anders wordt een tarief van 75,00 EUR in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet declarabel bij de zorgverzekeraar.
  • De cliënt kan op elk gewenst moment de therapie of het therapiegesprek beëindigen, ook zonder opgave van reden. De tot dan toe uitgevoerde behandeling zal worden gedeclareerd of gefactureerd.
  • De cliënt behoudt te allen tijde het recht op een second opinion en draagt zelf zorg voor bekostiging daarvan.
  • De therapeut heeft het recht de therapie te beëindigen, maar is verplicht de cliënt en verwijzer (indien de cliënt hiermee instemt) hiervan op de hoogte te stellen met de beweegredenen voor de beëindiging.
  • De therapeut heeft het recht de therapie of een therapiegesprek onmiddellijk te beëindigen indien de cliënt zich misdraagt door bijvoorbeeld de therapeut te beledigen, te bedreigen, gewelddadig te zijn of onder invloed van middelen te verkeren.
  • De GZ-psycholoog is gehouden aan de voor hem/haar geldende beroepscode van het NIP (Joyce Tebarts) en LVVP (Nina Wilbrink en André Middendorp). Alle GZ-psychologen vallen onder het tuchtrecht van de wet BIG. In geval van geschillen en klachten gelden de gangbare klachtenprocedures (WKKGZ) van de beroepsverenigingen NIP en LVVP. Deze zijn tevens terug te vinden op de praktijkwebsite.
  • Verdere informatie is te vinden op de website van Kronenburger Psychologen.
 • Privacy (in kader van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming)

  • Cliënt is ervan op de hoogte dat (bijzondere) persoons-, gespreks- en observatiegegevens verwerkt en bewaard worden ten bate van diagnostiek en behandeldoeleinden in het (elektronisch) behandeldossier. Dit dossier wordt van rechtswege 20 jaar bewaard. Client heeft inzage in dit dossier.
  • Met cliënt is de mogelijkheid gebruik te maken van de Privacyverklaring GGZ besproken.
  • Overleg met derden vindt plaats indien dit ten gunste komt van de behandeling en het welzijn van de cliënt. Dit zal pas gebeuren nadat cliënt hiervoor toestemming gegeven heeft.
  • Verdere toelichting op de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan is te vinden in ons Privacybeleid op onze website.
 • Januari 2024