Met ingang van 2014 zijn de mogelijkheden voor vergoeding van psychologische hulp uitgebreid. Sindsdien zijn slechts enkele kleine aanpassingen gedaan. Hieronder zullen wij proberen een zo helder mogelijk beeld te geven van de huidige regels. Deze gelden voor alle psychologen en psychotherapeuten die werkzaam zijn in de Basis GGZ (voorheen de eerstelijnspsycholoog). Wij raden je aan onderstaande goed door te lezen, dan komt je niet voor verrassingen te staan.

Wanneer wordt psychologische hulp vergoed?

Tijdens het gesprek dat je met je huisarts hebt, voorafgaand aan de behandeling, wordt een inschatting gemaakt hoeveel psychologische hulp nodig is om je klachten te behandelen. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van de problematiek. In het basispakket wordt deze psychologische hulp vergoed als voldaan is aan drie voorwaarden:

Verwijzing door de huisarts
Je moet een verwijzing hebben van de huisarts. Deze verwijzing moet afgegeven zijn voordat de behandeling start. Verder moet de verwijzing aan een aantal regels voldoen. Samen kijken wij of je verwijzing aan deze regels voldoet. Soms mag de verwijzing ook komen van een andere arts, bijv. een bedrijfsarts. Dit hangt af van je verzekering. Raadpleeg in dat geval je verzekeringspolis.

Psychische aandoening
De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische aandoening. Zo ja, dan heb je recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt altijd wel ons eerste gesprek, de beoordeling, vergoed.

Uitgesloten aandoeningen
De behandeling van sommige aandoeningen wordt niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en sommige seksuele stoornissen. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden wel aanpassingsstoornissen en relatieproblemen. Raadpleeg hiervoor je verzekeringspolis.

Is er een eigen bijdrage?

Psychologische hulp binnen de Basis GGZ en de Specialistische GGZ valt in het basispakket. Daarom wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Aanvullende verzekeringen voor psychologische behandelingen zijn dan ook weinig zinvol.

Eigen risico

Het wettelijk verplicht eigen risico betreft de zorgkosten die je in een jaar zelf moet betalen. Het eigen risico geldt, met enkele uitzonderingen, voor alle zorgkosten zoals geneesmiddelen, laboratoriumonderzoek, ziekenhuiszorg, ambulancevervoer en ook psychologische behandeling. Dit eigen risico is voor 2021 vastgesteld op € 385 per jaar.

Contract

De psychologen van Kronenburger Psychologen hebben voor 2021 met bijna alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Met de labels van iptiQ/Caresq hebben wij geen contract (daarbij horen Promovendum, Besured en National Academic). Dit betekent dat de hulp voor alle verzekerden 100% wordt vergoed (behalve het eigen risico, zie de vorige alinea) met uitzondering van genoemde labels van iptiQ/Caresq. Ben je verzekerd bij een van deze labels, Promovendum, Besured of National Academic, dan kunnen we je helaas niet in behandeling nemen. 

Mocht je na bovenstaande informatie nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op. Als je meer wilt weten over de vergoedingen kan je uiteraard ook contact opnemen met je ziektekostenverzekeraar.

Prijslijst Kronenburger Psychologen

  Tijd*NZA tarief**
2020 / 2021
Psychologische hulp kort294 minuten€ 507,62 / € 522,13
Psychologische hulp middel495 minuten€ 864,92 / € 885,01
Psychologische hulp intensief750 minuten€ 1373,34 / € 1434,96
Onvolledig behandeltraject***120 minuten€ 219,53 / € 228,04
Consult, bij onverzekerde zorg 60 minuten€ 109,76 / € 114,41
Niet verschenen zonder tijdig bericht****nvt€ 109,76 / € 114,41

*      De behandeling kan bestaan uit gesprekken, e-mailcontacten, (test-)diagnostiek, intercollegiaal overleg en verslaglegging. Alle tijd (in minuten) die aan uw behandeling wordt besteed, wordt opgeteld. In overleg met u kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ product, als de behandeling van uw klachten toch meer tijd vraagt.
**     Het NZA-tarief is van toepassing indien u geen zorgverzekering heeft afgesloten bij een gecontracteerde verzekeraar (bv als u onverzekerd of in het buitenland verzekerd bent). Deze tarieven zijn niet van toepassing wanneer u verzekerd bent bij een ziektekostenverzekeraar die met de psychologen van Kronenburger Psychologen een contract heeft afgesloten. In dat geval gelden andere, lagere, tarieven.
***   Het tarief voor een Onvolledig behandeltraject is van toepassing op cliënten bij wie blijkt dat er geen sprake is van een DSM-stoornis.
**** Bij verhindering door de cliënt worden afspraken minimaal 24 uur van tevoren op werkdagen afgezegd, anders worden deze tegen het particuliere tarief van € 109,76 (NZA-tarief) in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet declarabel bij de zorgverzekeraar.

Deze prijslijst voldoet aan de voorwaarden van de Regeling Generalistische Basis GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit, NR/CU-350.

uit de Volkskrant van 12 april 2019